СА-МО 
Бионатура
НАЈДОБРОТО ОД ПРИРОДАТА ЗА ВАС
СА-МО Бионатура
2314 Блатец, Македонија
Тел:
00389 70 927 728 00389 33 371 451
Факс:
00389 33 371 012
E-mail:
samobionatura@gmail.com
СА-МО Бионатура Блатец Македонија
САЛАМУРЕНИ, МАРИНИРАНИ И ЗАКИСЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ
ПЕЧУРКИ
КОМПОТИ